ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 166 - 180 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၇-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၇-က-၈၅) (အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ သော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ (ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံးသုံးကိရိယာ များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ တင်သွင်းရောင်း ချခြင်း (ကုန်သွယ်ခြင်း) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည် များအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၈/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့ခြင်း ပြု လုပ်သည့်အခါ ယင်းကုန်စည်များအတွက် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ခွန် ကောက်ခံရမည့်နှုန်း ထားနှင့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း) Notification ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ (အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၄) Regulation ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/၂၀၁၆) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၁/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၃/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဥပဒေ (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၉/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၄ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်-၃/ ၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၇/ ၂၀၁၂) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf