စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 6 of 6 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ picture_as_pdf Created On
အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း တင်ပြချက်များ picture_as_pdf 2016-12-13
An Overview of Trade Preferences Granted to Myanmar တင်ပြချက်များ picture_as_pdf 2016-12-13
အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း တင်ပြချက်များ picture_as_pdf 2016-12-13
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း တင်ပြချက်များ picture_as_pdf 2016-12-13
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း တင်ပြချက်များ picture_as_pdf 2016-12-13
ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်း Download 2015-11-25