ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 211 - 225 of 332 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၁(ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအားပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၆ (ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင်ပင်ရင်း ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့် စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရ မည့် စည်းကမ်းများ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅၁/၂၀၁၆ (အကောက်ခွန်တန်ဖိုးကြိုတင်သတ်မှတ် ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅၀/၂၀၁၆ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှု ကြိုတင် သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၆/၂၀၁၅ (နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၅/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင် ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏ အတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်အား ပယ်ဖျက်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၄/၂၀၁၆ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၁၇ (အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည် နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၃/၂၀၁၇ (သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၃/၂၀၁၇ (နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ များအား တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား HS Code ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၆/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၇ (Invoice and Sale Contract) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၂၀၁၇ (သတ်မှတ်ထားသည့် HS Code များအတိုင်း နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီများ အားကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၉/၂၀၁၃ (၁၉၉၂ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေနှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်သစ်တောနည်းဥပဒေများအရ လက်ကိုင်စက်လွှများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၆/၂၀၁၆ (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf