ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော စက်ပစ္စည်း(Reconditioned Machine ) များ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၂၁)

၁။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းတည် ထောင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည့် စက်ပစ္စည်း (ကုန်ထုတ်လုပ်သော စက်ပစ္စည်း) ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၃/၂၀၁၅) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) ၏ အပိုဒ် (၁၁၈) ပါ အတိုင်း တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းဖြင့် ကာလတိုအတွင်း ပြည်တွင်းတွင် အသုံးမတည့်သော စက်ပစ္စည်းများစုပုံနေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အပြင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်တို့အတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော စက်ပစ္စည်း (Reconditioned Machine) ကို တင်သွင်းလိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်သွင်းရမည်-

(က) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းဖြစ်ရမည်။

(ခ) အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်းကို အသစ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင် ထားသည့်အသင့်သုံးစွဲနိုင်သည့် အနေအထားဖြစ်ရမည်။

(ဂ) တင်သွင်းပြီးနောက် (၁၀) နှစ်အတွင်း ကောင်းမွန်စွာသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်းတွင်လိုအပ်သော စက်အပိုပစ္စည်းများရရှိနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ သာဖြစ်ရမည်။

(ဃ) တင်သွင်းပြီး‌နောက် (၁၀) နှစ်အတွင်း ကောင်းမွန်စွာသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်းတွင်လိုအပ်သော စက်အပိုပစ္စည်းများရရှိနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ပမှ စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူ၏ အာမခံချက် (Warranty ) ပါရှိရမည်။

(င) စက်ပစ္စည်း၏သုံးစွဲနိုင်သည့်ကြံ့ခိုင်မှု( Running Condition) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆိပ်ကမ်းဆိုက်ရောက်သည့်ရက် မတိုင်မီ (၆) လအတွင်း စစ်ဆေးထား သောသင်္ဘောမတင်မီစစ်ဆေးခြင်းလက်မှတ် (Preshipment Inspection Certificate) ပါရှိရမည်။

၃။ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် အကျုံးဝင်မှုမရှိသော အောက်ပါပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခြင်းမပြုရ-

(က) ရေခဲသေတ္တာ၊ လေအေးပေးစက်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ မိတ္တူကူးစက်၊ Printer၊ တီဗွီ၊ ကွန်ပျူတာအစရှိသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် တိုက်ရိုက်သက် ဆိုင်မှုမရှိသော အိမ်သုံး (Home Appliances) စက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊

(ခ) မိမိ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ဘဲ စီးပွားဖြစ်ပြန်လည်ရောင်းချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တင်သွင်းမည့် ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးစက် ပစ္စည်းများ။

၄။ လျှောက်ထားသူသည် တင်သွင်းလာသော ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး စက်ပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ချက်များ၊ လျှောက်ထားချက်ပါ အထောက်အထားများနှင့်ကိုက် ညီမှု ရှိ/မရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ရန်ခက်ခဲသည့် အခြေအနေတွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ စစ်‌ဆေးမှုကိုခံယူရမည်။

၅။ အပိုဒ် (၄) ပါ စစ်ဆေးချက်အရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၆၀) ပြည့်မြောက်ပြီးသည့်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2021-01-20
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-03-28 09:16:58

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ