ပုံစံများ

  အားလုံးပြရန်


Displaying 1 - 15 of 76 results
ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သူ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း စက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ကို ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ Form (ပုံစံ) နမူနာအတိုင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေထွက်ကုန်များတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်များတင်သွင်းမှုအတွက် တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေထွက်ကုန်များတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်များတင်ပို့မှုအတွက် တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများ တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့မှုအတွက် တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများ တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်သွင်းမှုအတွက် တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
CITES ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း CITES မျိုးစိတ်များ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတို့အတွက် ခွင့်ပြုသည့်လက်မှတ်ကို ဤပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။  သစ်တောဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်ပသို့ မျိုးစေ့တင်ပို့ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၂) မျိုးစေ့ကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ ဤပုံစံ ၁၂ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၀) မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း (၆၀) ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဤပုံစံ ၁၀ ကို အသုံးပြု မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပုံစံ ၉) မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပုံစံ ၈ ဖြင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ် ခွင့်ပြုပါက မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပုံစံ ၉ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၈) မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် ပုံစံ ၈ ကိုအသုံးပြု၍ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့လျှောက်ထားရမည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ထောက်ခံချက် (ပုံစံ ၁၃) မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပုံစံ ၁၁ သို့မဟုတ် ၁၂  ဖြင့် လျှောက်ထားမှုအပေါ်  ထောက်ခံချက်ပေးရန် ခွင့်ပြုပါက ထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ ၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်တွင်းသို့မျိုးစေ့တင်သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၁) မျိုးစေ့ကို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ ဤပုံစံ ၁၁ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အပင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ ၄) အပင်မျိုးသစ်ကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်  ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီသည် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါက ထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ ၄ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
အပင်မျိုးသစ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၃) အပင်မျိုးသစ်ကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် ထုတ်လုပ်လိုသည့် သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသည့် အပင်မျိုးသစ်အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီသို့ ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် (ပုံစံ ၂) စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့ အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့်အား ပုံစံ ၁ ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီသည် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါက ထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ ၂ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf