ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 136 - 150 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၁၆/၂၀၂၀ (မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်များကို သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၂/၂၀၂၀ (ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေသို့ အခွန်အခ ပေးသွင်းရမည့်သစ်အမျိုးအစားနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ အခွန်အခ ပေးသွင်းရမည့်သစ်အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၀/၂၀၁၉ (ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမျု ကိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ Advance Ruling on Classification Form (Form CR-98 (A)) နှင့် ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၇/၂၀၂၀ (ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများအားလုံး သွင်းကုန် လိုင်စင်ကြေး ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၅၁/၂၀၂၀ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သော ကုန်စည် စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၅၀/၂၀၂၀ (သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကုန်စည် များတင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port) ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၆/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်းအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၅/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်းအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၉/၂၀၂၀ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော မြေဩဇာများအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ၅/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရာတွင် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ၄/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ (မြေဩဇာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း၂/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf