ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 193 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည် များအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၈/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့ခြင်း ပြု လုပ်သည့်အခါ ယင်းကုန်စည်များအတွက် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ခွန် ကောက်ခံရမည့်နှုန်း ထားနှင့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း) Notification စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ (အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၄) Regulation ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/၂၀၁၆) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၁/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၃/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဥပဒေ (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၉/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၄ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်-၃/ ၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၇/ ၂၀၁၂) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၆ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/ ၂၀၁၅) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf