ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 196 - 210 of 351 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၀၉ ငါး/ ပုစွန် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတွင် GMP/HACCP Food Safety System ကျင့်သုံးရန်ကိစ္စ Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုအတွက် လူတို့စားသုံးရန်သင့်လျော်ကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောအစားအသောက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထောက်ခံချက်ရယူပြီးမှသာ တင်ပို့ရန် ကိစ္စ Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၂/၂၀၁၅ (ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့/ တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၉/၂၀၁၄ ပြည်ပမှငါးစိမ်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စ Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၀၅ (စစ်ဆေးရေးစခန်းများသတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ (ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကိုစစ်ဆေးခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၀၅ (ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၀၅ (တိရစ္ဆာန်အစာများပြည်တွင်းတွင်ရောင်းချသူများအတွက်အမိန့်) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၀ Law မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၂၀၁၈ Law သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မြေသြဇာဥဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၂၀၀၇ Regulation စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၀၀(ပင်လယ်ရေကြောင်း (Overseas Trade) ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
​ရေနံမြေအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၀ Law မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၇ Law မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ၁၉၉၄ Law ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf