ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 151 - 165 of 332 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၇/ ၂၀၁၂) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၆ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/ ၂၀၁၅) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၀/၉၈ (ဆားလုပ်ငန်းဥပဒေဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားလုပ်ငန်းဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်းဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၆/၉၂) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ်- ၈/၂၀၁၈ (ငါး၊ ပုစွန်ရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့/တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (၂၀၁၇) Regulation မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၈ (လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ) Notification ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက် ၃/၉၈ (ယိုစုံထုတ်လုပ်ရန် ယိုစုံလုပ်ငန်း၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ) Instruction အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားစာ ၁/၉၈ (အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်) Instruction အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၂၀၂၀ အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များ တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၉ (ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတင် သွင်းခြင်း) Notification ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်မှတ် ၁/၂၀၁၉ (ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ) Instruction ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၈ (ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များလျှောက်ထားရန်ညွှန်ကြားချက်) Instruction ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf