ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 151 - 165 of 351 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၉ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်းများတွင် ရောင်းချရန်အတွက် တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၉ (လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၀/၂၀၁၉ (နိုင်ငံပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင် သစ်တောစိုက်ခင်းများမှ ထွက်ရှိသည့် ကျွန်း/ သစ်မာသစ်လုံး၊ ကျွန်း/သစ်မာတိုင်၊ ကျွန်းသစ်မာမျောများကို ပြည်ပသို့ အလုံးလိုက်တင်ပို့ခွင့်ပြု ရန် ကြေညာခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၁၉ (ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလ အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) Notification ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၆-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃၀-က-၇၁) (ကုန်တင်ကုန်ချ ပြုလုပ်နိုင် သည့် အပြည်ပြည်ဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းနှင့် ယာယီဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၄/၂၀၁၉ (ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအားတင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၇-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၇-က-၈၅) (အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ သော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ (ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံးသုံးကိရိယာ များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ တင်သွင်းရောင်း ချခြင်း (ကုန်သွယ်ခြင်း) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည် များအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၈/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့ခြင်း ပြု လုပ်သည့်အခါ ယင်းကုန်စည်များအတွက် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ခွန် ကောက်ခံရမည့်နှုန်း ထားနှင့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း) Notification ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ (အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၄) Regulation ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/၂၀၁၆) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၁/၂၀၁၄) Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ) Regulation သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf