အကြောင်းအရာ

မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုဘဏ္ဍာတိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်း/တင်ပို့လုပ်ငန်းများ နှင့် ဆက်စပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအားလုံး တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် သည့် အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏ကိုယ်စား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းကုန်သွယ်မှုဘဏ္ဍာတိုက်တွင် ကုန်သည်များနှင့် ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားသော အခြားမည်သူမဆို ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင် လိုအပ်သည့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များနှင့် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အကြောင်းကို အချက်အလက်များ လွယ်လွယ်ကူကူ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အချက်အလက်များစွာပါဝင်ပါသည်။ ဤသတင်း အချက်အလက်ကွန်ယက်သည် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတစ်ခုချင်းစီမှ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်အားကူညီပံ့ပိုး ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ကိုယ်ပိုင် website များတွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။