ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 241 - 255 of 332 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၈ (မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သောနိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပြည်တွင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် အဆင့်မြင့်ကုန်ချောများအားပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆/၂၀၁၅ (အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄/၂၀၁၇ (မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခေါ်ယူခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၇ (မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၇ (မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
စံချိန်စံညွှန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Instruction ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၇ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ (တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းများစာရင်းထုတ် ပြန်ကြေညာခြင်း) Notification စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၆ (ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း) Notification စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၇ Law မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၅/၂၀၁၆ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၇/၂၀၁၆ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက် သည့်သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၅/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာ များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား HS Code Line ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၇( ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၆( ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf