အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ (ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း)

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့သည် ဓာတုပစ္စည်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) နှင့် ပုဒ်မ ၄၇ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-11-09
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2020-12-02 07:00:00

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ