အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၁၅/၂၀၂၀ (မူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုး အမည်များ သတ်မှတ်ခြင်း)

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ ဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ (က) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) နှင့် ပုဒ်မ ၃၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ၂၇-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ဓာတု ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၅/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-02-27
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2020-11-20 09:04:54

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ