ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 271 - 285 of 351 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၇/၂၀၁၆ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက် သည့်သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၅/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာ များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား HS Code Line ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၇( ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၆( ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ရုံးတွင်းညွှန်ကြားစာ ၀၀၀၇/၂၀၁၆ ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း Instruction ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ (၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၇ (Dalbergia မျိုးစိတ်များအား CITES Appendix II သို့စာရင်းထည့်သွင်းခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၁ /၂၀၁၆) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်သည့် ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသောစာရင်း (Export Negative List) ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၇ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော စာရင်းအား H.S Code 2017 Version ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၄ (ပို့ကုန်လိုင်စင်ဖြေလျောခြင်း ၉၈၃ လိုင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၉/၂၀၁၇ (ကျွဲ၊ နွားအရှင်များအား ပြည်ပသို့တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၄ (ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုသောပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၁ (ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၂/၂၀၁၆ (ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများမှ ဖြေလျှော့တင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf