ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 316 - 330 of 345 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
စံချိန်စံညွှန်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၄ Law အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
သစ်တောဥပဒေ ၁၉၉၂ Law သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ၂၀၁၅ Law ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မျိုးစေ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Law စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
သစ်တောနည်းဥပဒေများ ၁၉၉၅ Regulation သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအမိန့်နှင့်နောက်ဆက်တွဲများ ၂၀၁၀ Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေများ ၂၀၁၆ Notification စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၂၀၁၆ Regulation စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုန်စည်အမှတ်အသားများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၃ Law ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇/၂၀၁၄ (အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအမိန့်) Notification ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ ၁၉၉၃ Law စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၃ Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ ၂၀၁၅ Regulation မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ ၂၀၁၆ Law ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ Law ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf