အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ (ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကိုစစ်ဆေးခြင်း)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဤအမိန့်သည် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်၍ Transit Trade တင်သွင်း တင်ပို့ခြင်း ကိစ္စရပ်များပါ သက်ဆိုင် အကျုံးဝင်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2005-04-07
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 10:39:07

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ