အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၂၂(အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ(Pilot Project) အတွင်းပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရအပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍၂၀၂၂ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ(Pilot Project) အတွင်း ပြည်ပမှလျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်း ချက်များ သတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၂၂ ဖြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2022-11-11
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 10:20:30

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ