ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၅

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2015-04-02
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 10:31:55

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ