ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 61 - 75 of 332 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသည့် ကုန် စည်စာရင်းများအနက်မှ ကုန်စည်အချို့အား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခြင်းကို သက်တမ်းတိုးခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသည့် ကုန်စည်စာရင်းများအနက်မှ ကုန်စည်အချို့အား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၂၀) (သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထား ပြောင်းလဲကောက်ခံသည့်ကိစ္စ) Order ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ် ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄၆/၂၀၂၀) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသော ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၂) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်အမှတ်၊ ၃၃၄/၂၀၂၁ (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၀၃ ကိုပြင်ဆင်ခြင်း ) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၀ (အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၂၂ (အသင့်ထုပ်ပိုးထားသောအစားအသောက်များ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(အပိုင်း-၂) Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (အပိုင်း-၁) Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁) (လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအား မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၀/၂၀၂၁) (ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၂၂(သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားရန်လိုသောကုန်စည်လိုင်းများအားထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁၃/၂၀၂၁ (ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးအမည်များ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၈) (ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းနှင့် တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု ပြုရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Order ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf