ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 46 - 60 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄/၂၀၂၃) လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်များနှင့် ယင်း၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းတို့အပေါ် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၅/၂၀၂၃) ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၁၀/၂၀၂၂) နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးတွင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများအား ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၂) ဖြင့် ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်းတို့အတွက် တစ်ဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော အခြေအနေများကို ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ ၂/၂၀၂၀ အားပယ်ဖျက်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၂) သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၀/၂၀၂၀ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံအသိပေးကြေညာခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၂) Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၈/၂၀၂၃ ဖြင့် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအားသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၉/၂၀၂၀ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ (က)အား ပြင်ဆင်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၃) ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၂၃) (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Order ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၈/၂၀၂၃) (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သောကုန်စည် လိုင်းများသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Order ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၃) သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ကိစ္စအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၃) ပြည်ပသို့ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းအတွက် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကိစ္စအား အသိပေးကြေညာခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၅/၂၀၂၀ ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၃) အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Order ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၀) (တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် မြေသြဇာများတင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ခြင်းအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၁၉/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf