ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 76 - 90 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၂၂(အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ(Pilot Project) အတွင်းပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၂၂(မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြ ခန်း(Show Room) တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၉ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၂ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၁ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) (ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌သယ်ဆောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
Resources Group Logistics Co.,Ltd ၏ တိုးချဲ့ဧရိယာသည် အများနှင့်ဆိုင်သည့် အကောက်ခွန် သိုလှောင်ရုံဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
Resources Group Logistics Co.,Ltd ၏ တိုးချဲ့ဧရိယာသည် အများနှင့်ဆိုင်သည့် အကောက်ခွန်သိုလှောင်ရုံဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၇/၂၀၂၀ (ကျွဲ၊ နွားများကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌ သယ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်အား ပြင်ဆင်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၀/၂၀၂၀ (ကျွဲ၊ နွားများကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌ သယ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၄/၂၀၁၉ (တိရစ္ဆာန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်များထုတ်ပြန်နိုင်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဆိုင်ရာ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁) (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသည့် ကုန်စည်စာရင်းများအနက်မှ ကုန်စည်အချို့အား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခြင်းကို သက်တမ်းတိုးခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသည့် ကုန် စည်စာရင်းများအနက်မှ ကုန်စည်အချို့အား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခြင်းကို သက်တမ်းတိုးခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသည့် ကုန်စည်စာရင်းများအနက်မှ ကုန်စည်အချို့အား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf