အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၅/၂၀၂၀ ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၃) အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/၂၀၂၀) ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၄/၂၀၂၃) အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-01-31
ဥပဒေ အမျိုးအစား Order
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-14 09:47:16

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ