အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် မြေသြဇာများတင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ခြင်းအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၁၉/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲသည် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် မြေသြဇာများ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် အမှတ် (၀၁၉/၂၀၂၀) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်အရ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မှုကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-10-13
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-09 08:15:24

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ