အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အသိပေးကြေညာချက်အမှတ် (၀၁၇/၂၀၂၀)

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်မည့် အသိပေးကြေညာချက်များအား ကြေညာချက်အမှတ် (၀၁၇/၂၀၂၀) ဖြင့် (၂၈-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-09-28
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-09 08:09:29

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ