စည်းမျည်းများ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Tips for measures.     Tips for procedures.

  အားလုံးပြရန်Displaying 256 - 270 of 289 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား ကုဒ် အကြောင်းအရာ ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ အဖွဲ့အစည်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် မှတ်ချက်
အစားအသောက်များတင်သွင်းခြင်းအတွက် SPS ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A14 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အစားအသောက်များအတွက် တံဆိပ်အမှတ်အသား ဖော်ပြရန်လိုအပ်ချက် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A31 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အစားအသောက် အရည်အသွေး၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B7 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အစားအသောက်များတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများအား ကန့်သတ်အသုံးပြုစေခြင်း လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A22 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နျူးကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာကိုတင်ပို့မှုအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ချက် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P14 ကြည့်ရန် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အဏုမြူစွမ်းဥပဒေ ၁၉၉၈ ကို အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နျူးကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာကိုတင်ပို့မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P13 ကြည့်ရန် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အဏုမြူစွမ်းဥပဒေ ၁၉၉၈ ကို အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နျူးကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာကိုတင်သွင်းမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B14 ကြည့်ရန် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အဏုမြူစွမ်းဥပဒေ ၁၉၉၈ ကို အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နျူးကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်သွင်းသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B15 ကြည့်ရန် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အဏုမြူစွမ်းဥပဒေ ၁၉၉၈ ကို အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်များအတွက် အကြိုတင်ပို့မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P9 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများတင်ပို့ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏အတည်ပြုချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P13 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအပေါ် လမ်းကြောင်းလိုက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ခြင်း ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B85 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများကို သင်္ဘောမတင်မီကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း သင်္ဘောမတင်မီကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားသောဆောင်ရွက်မှုများ C1 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်ချက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B84 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P17 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B33 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။