ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက်

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၄၊ အပိုဒ် ၂၀၊က၊၁) သည် ကုန်စည်တင်ပို့မှုမပြုမီ ကုန်စည်များတွင် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးခြင်းပြုလုပ်ရန် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းတင်ပို့ခွင့်ရရှိသူသည် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများကို လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးပြီး တံဆိပ်အမှတ်အသားကို ကပ်ထားရပါမည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများအန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ပို့ကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2004-07-01
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က)
နည်းပညာကုဒ်
ယူအမ်ကုဒ် P17 - Labelling, marking, or packaging requirements
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-21 12:04:14

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများအတွက် ပို့ကုန်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း Export
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
2806100000 - Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
2807000010 - - - - - - Sulphuric acid
2812170000 - - Carbonyl dichloride (phosgene)
2812190000 - - Other
2841610000 - - Potassium permanganate
2841690000 - - Other
2909110000 - - Diethyl ether
2909190000 - - Other
2909410000 - - 2,2’-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)
2909430000 - - Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
2909440000 - - Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
2909600000 - Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
2910100000 - Oxirane (ethylene oxide)
2910200000 - Methyloxirane (propylene oxide)
2914110000 - - Acetone