ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအပေါ် လမ်းကြောင်းလိုက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ခြင်း

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၄၊ အပိုဒ် ၉) သည် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် လမ်းကြောင်းလိုက်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ သွင်းကုန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးသူသည် ကုန်အမှာစာ၊ ကုန်တင်စာရင်း၊ ကုန်ပို့လွှာ၊ သင်္ဘောကုန်တင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထား မိတ္ထူများကို ပူးတဲ၍ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းမပြုမီ ကြိုတင်၍ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီသို့ ဆောလျင်စွာတင်ပြရမည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများအန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2004-07-01
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က)
နည်းပညာကုဒ်
ယူအမ်ကုဒ် B85 - Traceability requirements
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-21 12:25:13

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများအတွက်သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း Transit
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
2806100000 - Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
2807000010 - - - - - - Sulphuric acid
2812170000 - - Carbonyl dichloride (phosgene)
2812190000 - - Other
2841610000 - - Potassium permanganate
2841690000 - - Other
2909110000 - - Diethyl ether
2909190000 - - Other
2909410000 - - 2,2’-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)
2909430000 - - Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
2909440000 - - Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
2909600000 - Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
2910100000 - Oxirane (ethylene oxide)
2910200000 - Methyloxirane (propylene oxide)
2914110000 - - Acetone