စည်းမျည်းများ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Tips for measures.     Tips for procedures.

  အားလုံးပြရန်Displaying 286 - 289 of 289 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား ကုဒ် အကြောင်းအရာ ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ အဖွဲ့အစည်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် မှတ်ချက်
ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ခြင်း ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P33 ကြည့်ရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
TBT အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဓာတုပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B11 ကြည့်ရန် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
TBT အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဓာတုပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B19 ကြည့်ရန် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၆ ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ခြင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အလိုအလျောက်မဟုတ်သောလိုင်စင်စနစ်၊ ပမာဏကန့်သတ်မှုများ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့် အရေအတွက်ထိန်းချုပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများ E119 ကြည့်ရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၇ အား လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။