ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ Export
ပုံ ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
အကျဉ်းချုပ် ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားခြင်း။
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ  

အဆင့်(၁)
တင်ပို့လိုသည့်ပိုးသတ်ဆေးနမူနာကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနမှစက်ရုံသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်(၂)
ဌာနမှပေးပို့ထားသောနမူနာအား ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ပုံ၊ အရည်အသွေး၊  အညွှန်းစာမှန်ကန်မှုရှိ/ မရှိဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဌာနမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဌာနမှစမ်းခွဲသပ်စစ်ဆေးမှုအဖြေအား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုမပြည့်မှီသော လျှောက်လွှာရှင်များအား အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ အကြောင်းကြားစာပေးပို့မည်။
အဆင့်(၃)
စမ်းသပ်မှုရလာဒ်အောင်မြင်သောလျှောက်လွှာရှင်များအား ပိုးသတ်ဆေးတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးမှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးပါသည်။
အဆင့်(၄)
တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုဌာနတွင် တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံ ချက်နှင့်အတူစျေး နှုန်းထောက်ခံချက်အား ပူးတွဲထုတ်ပေးပါသည်။ အထက်ပါအဆင့်ထိ လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ရုံးဖွင့်ရက် (၅) ရက်အတွင်းပြီးစီးနိုင်ပါသည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ - ၁) ကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာ ပုံစံ(၁)တွင် ပြည်စုံစွာဖြည့်စွက်ကာ- - ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာအချက်အလက်များ - အင်္ဂလိပ်/မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုထားသည့် တံဆိပ်(အညွှန်းစာ) - အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ပိုးသတ်ဆေးနမူနာနှင့်အတူအောက်ပါအချက်အလက်များကိုပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ -(က)ဖော်စပ်ပြီးပိုးသတ်ဆေးနမူနာ ၂၅၀ စီစီ (သို့)၂၅၀ဂရမ် (ခ)Analytical Standard စံပိုးသတ်ဆေး( 2*1 gm )(ဂ)Active Ingredientတစ်ခုထက်ပိုပါကသီးခြားတစ်ခုချင်းအလိုက်ပေးပို့ရမည်။Certificate of Analysis (Chromatography)စက်ရုံထုတ်အဆင့်ရှိအဆိပ်ရှိပစ္စည်းနမူနာတို့ကိုပူးတွဲတင်ပြပေးပို့ရပါမည်။  (ဃ)ပိုးသတ်ဆေးဖေါ်စပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်စက်ရုံထုတ်အဆင့်ပိုးသတ်ဆေး(Technical Grade) ၂၅ ဂရမ်ပေးပို့ရမည်။(င)စက်ရုံထုတ်အဆင့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းတွင်ပါဝင်သည့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောမသန့်စင်သည့်ပစ္စည်းများ(သို့)အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်းများတိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ယင်းတို့၏စံနမူနာ ၀.၅ ဂရမ်ပေးပို့ရမည်။ ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် Gas Chromatography(GC) HPLC Column များကိုပေးပို့ရမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ -၂) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပုံစံ (၁) ဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါက ဤပုံစံ (၂) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ -၃) ပြည်တွင်းတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤပုံစံ (၃) ကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်း၍ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေး ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၄) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပိုးသတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ခွင့်၊ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ကို ဤပုံစံ (၄) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၅) ပြည်ပမှ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလာသည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်းကောင်း ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤပုံစံ (၅) ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၆) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါက ဤပုံစံ (၆) ဖြင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၇) ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက္ကားရောင်းချလိုသူသည် ပုံစံ (၇) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးမှူး   စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၈) သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူး  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက္ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို ပုံစံ (၈) ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။    License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၉) ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများကို မပျက်မကွက်စစ်ဆေးမှုများခံယူရန်အတွက် ရယူမည့် နမူနာများနှင့်အတူ ဤပုံစံ (၉) ဖြင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။ ပြည်တွင်း၌ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သော ပိုးသတ်ဆေးလိုင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ဆေးများကို ဆန္ဒအလျောက် စစ်ဆေးလိုလျှင် နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်များနှင့်အတူ ပုံစံ (၉) ကို ပင်ဖြည့်သွင်း၍ လျှောက်ထားရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၀) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၁) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသည် နမူနာများအပေါ် စစ်ဆေးပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၁) ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန် နမူနာ၊ လျှောက်လွှာပုံစံ (ပုံစံ-၁၃) ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည့် သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု ပမာဏသတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ခြင်းရှိ မရှိစစ်ဆေးရန် လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာ ရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကို ရယူနိုင်သည်။ ထိုသို့ရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၃) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၂) ပြည်ပသို့ စားသုံးသီးနှံတင်ပို့လိုသူက ယင်းသီးနှံတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်း ပါဝင်မှုပမာဏကို စစ်ဆေးပေးရန် ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် လျှောက်ထားလာပါက နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကိုပေးပို့လာလျှင် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းက စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန