မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် မြန်မာကုမ္ပဏီများဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-06-12
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-22 13:40:11

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ