သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉) သည် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကုန်စည်ကိုတင်သွင်းလိုသည့် မည်သူမဆို သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၇ အား လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2019-05-21
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ၂၀၁၂ ၏ ပုဒ်မ ၁၃ (ခ)
နည်းပညာကုဒ် E119
ယူအမ်ကုဒ် E119 - Licensing for economic reasons, n.e.s.
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အလိုအလျောက်မဟုတ်သောလိုင်စင်စနစ်၊ ပမာဏကန့်သတ်မှုများ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့် အရေအတွက်ထိန်းချုပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-05-23 04:26:20

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဌာန၊ မူဝါဒဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Import/Export
Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိTradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း Import
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
0210999010 - - - - - - Meat of sheeps or goats
0210999020 - - - - - - Meat of poultry
0210999090 - - - - - - Other
0302730010 - - - - - - Rohu ( Labeo rohita)
0305599010 - - - - - - Ngayan Chauk
0305599020 - - - - - - Boomla
0305599030 - - - - - - Fish maws
0305599090 - - - - - - Other
0511999010 - - - - - - Waste of raw hides and skins
0511999090 - - - - - - Other
0708100010 - - - - - - Sadawpe
0708100090 - - - - - - Other
0708209011 - - - - - - - Htawbatpe (Butter beans)
0708209012 - - - - - - - Pegya ( Lima beans )
0708209013 - - - - - - - Pebyugale (White beans)