ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကဏ္ဍ Import/Export
ပုံ ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အကျဉ်းချုပ် ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဌာန၊ မူဝါဒဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ

ကုန်သွယ်ရေးဌာန

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအဆင့်ဆင့်(ပသက)

အဆင့် (၁)

ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ကို နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရုံး၊ ရန် ကင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင် (One Stop Service) နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တို့တွင် လူကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှလျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် (http://myanmartradenet.com/) ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အဆင့် (၂)

လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာပုံစံအားဖြည့်စွက်ပြီးလိုအပ်သည့်အထောက်အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများအားပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုလျှောက်ထားသူများသည် အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာအားဖြည့်စွက်ပြီး ပူးတွဲပါ စာရွက်၊ စာတမ်းများအား (pdf) ဖြင့်တင်သွင်းရ မည်ဖြစ်သည်။ ပူးတွဲပါစာရွက်၊ စာတမ်းများသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)   ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်ရေးသားထားသောလျှောက်လွှာ

(၂)   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့်အကြောင်းကြားစာ၊ CRD နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ကတ်များ (မူရင်း/မိတ္တူ)

(၃)   ဒါရိုက်တာအဖွဲ.ဝင်အမည်စာရင်း (Form 26) (မူရင်း/ မိတ္တူ)

(၄)   အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form 6) (မူရင်း/ မိတ္တူ)

(၅)   ဒါရိုက်တာအဖွဲ.၀င်များ၏ ဓါတ်ပုံနှင့်လက်မှတ်နမူနာများ

(၆)   သင်းဖွဲ.မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ.စည်းမျဉ်းစာအုပ် (မူရင်း)

(၇)   MIC ခွင့်ပြုချက် (MIC ကုမ္ပဏီများအတွက်သာ)

(၈)   MD/Director ၏ Passport မိတ္တူ) (MIC နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်)

(၉)   လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန်.(နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သာ)

မှတ်ချက်။      ။ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မိမိတို့ ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းအလိုက် ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုအပြင် အောက်ပါမှတ်ပုံတင်များကို သီခြားထပ်မံလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၁) စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်

(၂) အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်မှတ်ပုံတင်

(၃) Re-export မှတ်ပုံတင်

(၄) Car Sale Center/Car Show Room မှတ်ပုံတင်

(၅) ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်

(၆) လက်လီ၊လက်ကားလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

အွန်လိုင်းမှလျောက်ထားသူများသည် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ အထောက်အထားများ ဖြည့် စွက်တင်ပြပြီးပါကနောက်အဆင့်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ‘Submit’ အားနှိပ်ရပါမည်။ လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများနှင့် တကွ တင်ပြပြီးပါက လျှောက်ထားသူမှ အဆင့် (၃) အတွက်စောင့်ဆိုင်းရပါမည်။

အဆင့် (၃)

မူဝါဒဌာနခွဲမှ လျှောက်လွှာအားစိစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းများပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ လျှောက်လွှာမှ လိုအပ်ချက်ရှိပါကသို့မဟုတ် အချက်အလက်များကွဲလွဲမှုရှိပါကဌာနမှ အချက်အလက်များပြန်လည်ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာအားတဖန်လိုအပ်သည်များကိုပြင်ဆင်ကာပြန်လည်တင်ပြရပါမည်။ စိစစ်သုံးသပ်မှု အဆင့်တွင် အချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိပါက လျှောက်ထားသူမှ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အခြားကျ သင့်ငွေများအားပေးသွင်းရန် အကြောင်းစာရောက်ရှိလာပါမည်။

အဆင့် (၄)

အွန်လိုင်းအသုံးပြုလျောက်ထားသူများသည် အခကြေးငွေများအား MPU ကဒ်သုံး ၀န်ဆောင်မှုမှ တဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် စာရင်းသေအပ်ငွေဖွင့်၍ သော်လည်း ကောင်း ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေအားပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလမှာ ၅ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

ပသကမှတ်ပုံတင်ကြေး(တစ်စောင်နှုန်း)-

ကျသင့်ငွေ(ကျပ်)

သက်တမ်း

          ၂၀၀၀၀၀

၅ နှစ် (ကုမ္ပဏီများ)

၅၀၀၀၀

၁ နှစ် (သမဝါယမအသင်းများ)

၁၀၀၀၀၀

၂ နှစ် (သမဝါယမအသင်းများ)

၁၅၀၀၀၀

၃ နှစ် (သမဝါယမအသင်းများ)

၂၀၀၀၀၀

၃ နှစ်အထက်မှ ၅ နှစ်ထိ (သမဝါယမအသင်းများ)

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်အားပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း တို့ အတွက် လျှောက်ထားသူမှ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် သတင်းလွှာ  အမှတ် (၆/၂၀၁၈) တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားလိုအပ်သည့်အထောက်အထားစာရွက်နှင့်အတူ မူဝါဒဌာနခွဲသို့ လျှောက် ထားရပါမည်။ လျှောက်ထားမှုကိစ္စအဝဝကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဌာနမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင်ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦးအထိခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ် လျှောက်ထားမှုနှုန်းထားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေများသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အမျိုးအစား

ကျသင့်ငွေ (ကျပ်)

ပြင်ဆင်ကြေး

၁ ချက်လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်

သက်တမ်းတိုးခြင်း

မှတ်ပုံတင်များအတိုင်း

မိတ္တူအမှန်လျှောက်ထားခြင်း

၃၀၀၀

ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

ပထမလျှောက်ထားမှုအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်၊ ဒုတိယလျှောက်ထားမှု ၂၀၀၀၀ ကျပ်၊ တတိယလျှောက်ထားမှု ၃၀၀၀၀ ကျပ်၊ စတုတ္ထလျှောက်ထားမှုကို ၄၀၀၀၀ ကျပ်၊ ငါးယောက်မြောက်လျှောက်ထားမှု ၅၀၀၀၀ ကျပ်

ကျသင့်ငွေများပေးသွင်းမှုအောင်မြင်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပေးသွင်းမှုမအောင်မြင်ပါက ငွေပေးချေမှု စနစ်မှ ငွေပေးသွင်းသူအားပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် လျှောက်လွှာအားပြန်လည် တင်ပြရန် အတည်ပြုချက်နှင့်အကြောင်းကြားစာပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပေးသွင်းမှုအောင်မြင်ပါက ဌာနမှ ငွေပေးသွင်းခြင်းချလံထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အထက်ပါလုပ်ငန်းအဆင့်များ အောင်မြင်ပါက ဌာနမှ ပသကမှတ်ပုံတင်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းအလိုက်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားသည် များရှိပါက ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်လျှောက်ထားသူမှ ပသကမှတ်ပုံတင်ကိုထုတ်ယူပြီး ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း