မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ကဏ္ဍ Import/Export
ပုံ မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
အကျဉ်းချုပ် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများဖြစ်သည့် မြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်း/ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သိုလှောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်‌ လျှောက်ထားခြင်းများကို Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) (website: www.mairs.doa.gov.mm )တွင် online ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြေဩဇာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Landuse web portal (www.landusedivision.gov.mm ) တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင် ပါသည်။ ဦးစွာမြေဩဇာမှတ်ပုံတင်‌လျှောက်ထားမည့်သူသည် www.mairs.doa.gov.mm တွင် Account Create ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့် ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

မြေဩဇာဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေဩဇာလုပ် ငန်းများစနစ်တကျရှိစေရန်

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

(က)မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

(ပုံစံ ၁၅) မြေဩဇာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

(ခ)  မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က) လျှောက်ထားသူသည် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်  လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်။

() တင်ပြလာသော အထောက်အထားများပြည့်စုံခဲ့လင်
န်ကားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနသည် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကိုထုတ်ပေးသည်။

ကုန်ကျစရိတ်

လိုင်စင်နှုန်းထားများ

 (က) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(ဆိုင်၁ဆိုင်အတွက်၊

ပထမ ဆုံးအကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်)

 ၂ နှစ်လျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်

သက်တမ်းတိုးအတွက် ကောက်ခံသည့်နှုန်း

၂ နှစ်လျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်

 (ခ) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(ဆိုင်၁ဆိုင်အတွက်၊

သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ၊ ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်

       ၂ နှစ်လျှင် ၈၀၀၀၀ ကျပ်

ကာမြင့်ချိန်

အလုပ်လုပ်ရက် ()ရက်အတွင်း

မှတ်ချက်

  • အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် စုံစမ်းနိုင်သည်။
  • န်ကားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည်မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။
  • မြေဩဇာကို တစ်နှစ်အတွင်း ၅ တန်အထက်၊ ရွက်ဖျန်း မြေဩဇာ( Liquid) ဖြစ်ပါက ၂၀၀ လီတာနှင့်အထက်၊ (Powder) ဖြစ်ပါက ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်အထက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပါက ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ
 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရာထူး/

အဆင့်

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေ အမည်နှင့်အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မြေဩဇာဥပဒေနှင့်မြေဩဇာဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ။

ဥပဒေပုဒ်မ(၁၄)

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
(၁.၁) ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 93.89kB file_downloadဒေါင်းလုပ်

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁) မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဤပုံစံ (၁) ကို အသုံးပြု၍ မြေသြဇာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းသူ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၃) ဤ ပုံစံ (၃) ကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းသူမှတ်ပုံတင်ကို မြေသြဇာ ကော်မတီတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၄) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ (၁) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ - ၄) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၆) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ ၆) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာလျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၈) ပြည်ပသို့ တင်သွင်းရန်အတွက်လိုအပ်သောထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ (၈) ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့လျှောက်ထားရမည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာ (ပုံစံ-၁၀) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ပုံစံ (၈) ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် နမူနာရယူသည့်ပုံစံ (ပုံစံ-၁၂) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၁) မြေသြဇာကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရန် ထောက်ခံချက်ရယူရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ မြေသြဇာနမူနာကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရေးအတွက် ဤပုံစံ (၁၁) ဖြင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၇) မြေသြဇာကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးပြီးနောက် မြေသြဇာအရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၇) ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက ထုတ်ပေးပါသည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၃) မြေသြဇာကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သို့လှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ပုံစံ (၁၃) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးအလို့ငှာ မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုလိုင်စင် (ပုံစံ-၁၄) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် ပုံစံ (၁၃) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုပါက စီးပွားရေးအလို့ငှာ မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ်  သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုလိုင်စင်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၅) မြေသြဇာကော်မတီက သတ်မှတ်သော အလေးချိန်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သည့် မြေသြဇာကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်းမန်နေဂျာထံ လျှောက်ထားရမည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၁၆) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းမန်နေဂျာသည် ပုံစံ (၁၅) ဖြင့် လျှောက်ထားလာမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍  လိုင်စင်ခွင့်ပြုပါက ပုံစံ (၁၆) ဖြင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့ မြေသြဇာ တင်ပို့သူ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၂) ဤ ပုံစံ (၂) ကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်ကို မြေသြဇာ ကော်မတီတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့ မြေသြဇာ တင်ပို့ရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၅) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ ၂ ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်ပသို့မြေသြဇာတင်ပို့ရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ ၅) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့မြေသြဇာတင်ပို့ရန် ထောက်ခံစာလျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၇) ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ (၇) ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့လျှောက်ထားရမည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့မြေသြဇာတင်ပို့ရန် ထောက်ခံစာ (ပုံစံ-၉) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ပုံစံ (၇) ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်ပို့ရန် ထောက်ခံစာကို ပုံစံ (၉) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန