လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

Last Updated: 2023-03-30 09:43:44

Summary
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများဖြစ်သည့် မြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်း/ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သိုလှောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်‌ လျှောက်ထားခြင်းများကို Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) (website: www.mairs.doa.gov.mm )တွင် online ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြေဩဇာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Landuse web portal (www.landusedivision.gov.mm ) တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင် ပါသည်။ ဦးစွာမြေဩဇာမှတ်ပုံတင်‌လျှောက်ထားမည့်သူသည် www.mairs.doa.gov.mm တွင် Account Create ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Description

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့် ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

မြေဩဇာဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေဩဇာလုပ် ငန်းများစနစ်တကျရှိစေရန်

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

(က)မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

(ပုံစံ ၁၅) မြေဩဇာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

(ခ)  မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က) လျှောက်ထားသူသည် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်  လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်။

() တင်ပြလာသော အထောက်အထားများပြည့်စုံခဲ့လင်
န်ကားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနသည် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကိုထုတ်ပေးသည်။

ကုန်ကျစရိတ်

လိုင်စင်နှုန်းထားများ

 (က) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(ဆိုင်၁ဆိုင်အတွက်၊

ပထမ ဆုံးအကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်)

 ၂ နှစ်လျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်

သက်တမ်းတိုးအတွက် ကောက်ခံသည့်နှုန်း

၂ နှစ်လျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်

 (ခ) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(ဆိုင်၁ဆိုင်အတွက်၊

သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ၊ ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်

       ၂ နှစ်လျှင် ၈၀၀၀၀ ကျပ်

ကာမြင့်ချိန်

အလုပ်လုပ်ရက် ()ရက်အတွင်း

မှတ်ချက်

  • အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် စုံစမ်းနိုင်သည်။
  • န်ကားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည်မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။
  • မြေဩဇာကို တစ်နှစ်အတွင်း ၅ တန်အထက်၊ ရွက်ဖျန်း မြေဩဇာ( Liquid) ဖြစ်ပါက ၂၀၀ လီတာနှင့်အထက်၊ (Powder) ဖြစ်ပါက ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်အထက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပါက ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ
 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရာထူး/

အဆင့်

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေ အမည်နှင့်အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မြေဩဇာဥပဒေနှင့်မြေဩဇာဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ။

ဥပဒေပုဒ်မ(၁၄)

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/56