ပြည်ပမှဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း

ကဏ္ဍ Import
ပုံ ပြည်ပမှဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း
အကျဉ်းချုပ် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများဖြစ်သည့် မြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်း/ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သိုလှောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင် ထောက်ခံချက်‌ လျှောက်ထားခြင်းများကို Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) (website: www.mairs.doa.gov.mm )တွင် online ဖြင့်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ မြေဩဇာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Landuse web portal (www.landusedivision.gov.mm ) တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဦးစွာမြေဩဇာမှတ်ပုံတင်‌လျှောက်ထားမည့်သူသည် www.mairs.doa.gov.mm တွင် Account Create ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ပြည်ပမှ ဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့်ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

မြေဩဇာဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေဩဇာ လုပ်ငန်းများ စနစ် တကျရှိစေရန်

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

    (က)ပြည်တွင်းသို့မြေဩဇာတင်သွင်းရန်ထောက်ခံချက် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၈)

(ခ) မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ(

(ဂ) အရောင်းအဝယ်စာချုပ်/ကုန်အမှာစာ/ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ

            (ဃ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအား စိစစ်ပြီးသည်နှင့် နေ့ချင်းပြီး ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါ ထောက်ခံချက်အား ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ Myanmar Trade Net 2.0 (myanmartradenet.com)နှင့် Online ချိတ်ဆက်၍ ပေးပို့ပါသည်။

ကုန်ကျစရိတ်

မရှိပါ။

ကာမြင့်ချိန်

နေ့ချင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

 

Onlineစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) mairs.doa.gov.mm တွင် online ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရာထူး/

အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေ အမည်နှင့် အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မြေဩဇာဥပဒေ၊ ဥပဒေပုဒ်မ၄၄))

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁) မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဤပုံစံ (၁) ကို အသုံးပြု၍ မြေသြဇာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းသူ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၃) ဤ ပုံစံ (၃) ကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းသူမှတ်ပုံတင်ကို မြေသြဇာ ကော်မတီတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၄) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ (၁) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ - ၄) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၆) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ ၆) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာလျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၈) ပြည်ပသို့ တင်သွင်းရန်အတွက်လိုအပ်သောထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ (၈) ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့လျှောက်ထားရမည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာ (ပုံစံ-၁၀) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ပုံစံ (၈) ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် နမူနာရယူသည့်ပုံစံ (ပုံစံ-၁၂) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၁) မြေသြဇာကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရန် ထောက်ခံချက်ရယူရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ မြေသြဇာနမူနာကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရေးအတွက် ဤပုံစံ (၁၁) ဖြင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၇) မြေသြဇာကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးပြီးနောက် မြေသြဇာအရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၇) ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက ထုတ်ပေးပါသည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၃) မြေသြဇာကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သို့လှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ပုံစံ (၁၃) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးအလို့ငှာ မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုလိုင်စင် (ပုံစံ-၁၄) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် ပုံစံ (၁၃) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုပါက စီးပွားရေးအလို့ငှာ မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ်  သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုလိုင်စင်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၅) မြေသြဇာကော်မတီက သတ်မှတ်သော အလေးချိန်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သည့် မြေသြဇာကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်းမန်နေဂျာထံ လျှောက်ထားရမည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၁၆) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းမန်နေဂျာသည် ပုံစံ (၁၅) ဖြင့် လျှောက်ထားလာမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍  လိုင်စင်ခွင့်ပြုပါက ပုံစံ (၁၆) ဖြင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန