လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ပြည်ပမှဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း

Last Updated: 2023-03-31 04:01:37

Summary
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများဖြစ်သည့် မြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်း/ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သိုလှောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင် ထောက်ခံချက်‌ လျှောက်ထားခြင်းများကို Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) (website: www.mairs.doa.gov.mm )တွင် online ဖြင့်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ မြေဩဇာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Landuse web portal (www.landusedivision.gov.mm ) တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဦးစွာမြေဩဇာမှတ်ပုံတင်‌လျှောက်ထားမည့်သူသည် www.mairs.doa.gov.mm တွင် Account Create ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Description

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ပြည်ပမှ ဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့်ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

မြေဩဇာဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေဩဇာ လုပ်ငန်းများ စနစ် တကျရှိစေရန်

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

    (က)ပြည်တွင်းသို့မြေဩဇာတင်သွင်းရန်ထောက်ခံချက် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၈)

(ခ) မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ(

(ဂ) အရောင်းအဝယ်စာချုပ်/ကုန်အမှာစာ/ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ

            (ဃ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအား စိစစ်ပြီးသည်နှင့် နေ့ချင်းပြီး ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါ ထောက်ခံချက်အား ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ Myanmar Trade Net 2.0 (myanmartradenet.com)နှင့် Online ချိတ်ဆက်၍ ပေးပို့ပါသည်။

ကုန်ကျစရိတ်

မရှိပါ။

ကာမြင့်ချိန်

နေ့ချင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

 

Onlineစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) mairs.doa.gov.mm တွင် online ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရာထူး/

အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေ အမည်နှင့် အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မြေဩဇာဥပဒေ၊ ဥပဒေပုဒ်မ၄၄))

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/54