စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း

ကဏ္ဍ Import
ပုံ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း
အကျဉ်းချုပ် စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အကြောင်းအရာ

စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။  စားသောက်ကုန်တင်သွင်းမည့် ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်(သို့မဟုတ်) အစားအသောက် နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု ထားသော ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းကသာ လျှောက်ထားရမည်။ စားသောက်ကုန်တင်သွင်းမည့်ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ တင်ပြရမည်။

၂။   သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့် သွင်း၍လျှောက်ထားရမည်။ ရေးသွင်းချက်များ၏ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုကို လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ခံရမည်။

၃။  သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် တင်သွင်းလိုသည့် စားသောက်ကုန်အတွက် တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ပါက ယင်းစား သောက်ကုန်အတွက် အဆိုပါတင်ပြနိုင်သူကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။

၄။ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့်စားသောက်ကုန်အတွက် အခြားတင်သွင်းသူမည်သူမျှ ယင်းစားသောက်ကုန်အတွက်သွင်းကုန် ထောက်ခံချက် ထပ်မံလျှောက်ထားခွင့်မရှိ။

၅။   မိမိတင်သွင်းသည့် စားသောက်ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍ တင်သွင်းခွင့်ကာလသက်တမ်းအတွင်း အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် အရည်အသွေးဆိုင် ရာထိခိုက်ခြင်း၊ ပျက်ယွင်းခြင်း တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ကြောင်း သတင်းရရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ တွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။  တင်သွင်းလိုသည့်စားသောက်ကုန်၏ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ပြဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်စေရန် တင်သွင်းသူ၊ဖြန့် ဖြူးသူတစ်ဦးဦးက တာဝန်ခံ၍ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။  အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် မှတ်ချက်ပြုထားသော အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုင်ရာပြင်ဆင်သင့်သည့်အချက်များကို ပြင်ဆင်ထားရှိရမည်။

၈။ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်သက်တမ်းကာလအတွင်း တင်သွင်းစားသောက်ကုန်များအားလုံးနှင့် တင်သွင်းသည့်အကြိမ်တိုင်းအတွက် သွင်းကုန်ကျန်းမာ ရေးထောက်ခံချက်ကို မဖြစ်မနေလျှောက် ထားရယူရမည်။

၉။ အစားအသောက်အမျိုးအစားအလိုက် သီးခြားလိုက်နာရမည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများကို မဖြစ်မနေသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဥပမာ- နို့စို့ကလေးနှင့် ကလေးငယ်အတွက် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအသောက်များ စျေးကွက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ပါ ပြဌာန်းချက်များ၊ ဖြည့်စွက်ဓာတ်စာများ-Food Supplement/Health Supplement/ Dietary Supplement စသည်)

၁၀။    ခံဝန်ကတိပြုခြင်း- အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်း ချက်များကိုဖြစ်စေ၊ ထပ်မံပြဌာန်းသည့်ပြဌာန်းချက်များကိုဖြစ်စေ တသွေမတိမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်အကြောင်း၊ တင်သွင်းစားသောက်ကုန်ကို အမှန် တကယ်တင်သွင်းလာသည့်အခါ အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေ၊ အထောက်အထားတွေ့ရှိ၍ စီမံခန့် ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်ကို စားသောက် ကုန်တင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူကလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြရမည်။ (ပုံစံ-၄)

တင်ပြရန်သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်း၊အထောက်အထားများ

          သွင်ကုန်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြလျှောက်ထားရမည်-

(၁)     ဖောင်ပုံစံ (၁) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

(၂)      တင်သွင်းမည့် စားသောက်ကုန်၏ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ(specification)

  • - တင်သွင်းမည့်စားသောက်ကုန်၏ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ (Specification) တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက တင်သွင်းမည့် စားသောက်ကုန်အတွက် အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်း (Accredited  Laboratory) တစ်ခုခုမှထုတ်ပေးထားသော ဓာတ်ခွဲအဖြေ (Certificate of Analysis )တင်ပြနိုင်သည်။ ထိုသို့တင်ပြရာတွင် တင်သွင်းမည့်စားသောက်ကုန်အတွက် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက တင်ပြရန်သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်၊ အထောက်အထားများပါဝင်ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လည်း ညီညွတ်မှုရှိရမည်။(ပူးတွဲ-၁)

(၃)     တင်သွင်းစားသောက်ကုန်၏ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်း( Ingredient List)

  • - အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းဖော်ပြမထားလျှင် ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းကို တင်ပြရမည်။

(၄)     တင်သွင်းနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ စိစစ်ထုတ်းပေးထားသော လက်မှတ်များ( Certificate of GMP/ HACCP/ ISO 22000 etc.)

  • - တင်သွင်းမည့်စားသောက်ကုန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့မ ဟုတ်) အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်း၏ ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်ကိုတင်ပြရမည်။ ၎င်းထောက်ခံချက်သည် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်သက်တမ်းအတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးထားသော ထောက်ခံချက်ကို ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

(၅)     တင်သွင်းစားသောက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နမူနာ

  • - တင်သွင်းစားသောက်ကုန်၏မူလအမှတ်တံဆိပ် (original label)၊
  • - မြန်မာဘာသာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုချက်၊
  • - မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည့်အမှတ်တံဆိပ်နမူနာ၊
  • -တစိတ်တပိုင်းပြုပြင်ထားသောအစားအသောက်နှင့် အစားသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါ ကအမှတ်တံဆိပ်အတွက် ပြည့်စုံမှန်ကန်သော အချက်အလက်များ၊
  • -အမှတ်တံဆိပ်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်၊ သင်္ကေတများအတွက် အထောက်အထားများ၊ (မှတ်ချက်။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးစဉ် ပြင်ဆင်သင့်သည့်အချက်များကို မှတ်ချက်ပြု၍ တစ်ပါတည်းအသိပေးမည်။)

(၆)     ထုပ်ပိုးမှုပမာဏများနှင့် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအမျိုးအစားများစာရင်း (Lists of type and size of packaging)

  • -ထုပ်ပိုးမှုပမာဏကို ငယ်စည်ကြီးလိုက်စာရင်းပြုစုတင်ပြရမည့်အပြင် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထုပ်ပိုးမှုနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ဖော်ပြရမည်။ တင်ပြသည့်သတ်မှတ်အငယ်ဆုံးအရွယ်အစားမှ သတ်မှတ်အကြီးဆုံးအရွယ်အစားအတွင်း မည်သည့်အရွယ်အစားဖြင့်မဆို တင်သွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးမည်။

-အစားအ‌သောက်ကုန်သွယ်မှု လျင်မြန်လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအထောက်အကူဖြစ်စေသော  Electronic Submission (e-Submission) စနစ်ကို စတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ E-Food Submission to FDA နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနေရာ တွင် အသေးစိတ်ဝင် ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
SOP Myanmar 1.10MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Specifications for imported prepackaged food and the list of banned food additives Myanmar 517.92kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Directive for labelling of prepackaged food -en(unofficial) Myanmar 290.26kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Guideline to choose Food Categories in E-Food Submission to FDA Myanmar 0.99MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Laboratory Fees for Testing Myanmar 524.37kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Minimum Requirement of Laboratory Parameters for Food Safety Myanmar 62.46kB file_downloadဒေါင်းလုပ်

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုရန် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၇) ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုသူသည် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုရန်ထောက်ခံချက်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (၇) အားအသုံးပြု၍ လျှောက်ထားရမည်။ Export ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ ပြည်ပမှအစားအသောက်များတင်သွင်းနိုင်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရရှိရန်အတွက် တင်ပြလျှောက်ထားရမည့်ပုံစံနမူနာ ဖြစ်ပါသည်။ Import အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ ပြည်ပမှ အစားအသောက်များတင်သွင်းနိုင်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရရှိရန်အတွက် တင်ပြလျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ နမူနာ ဖြစ်ပါသည်။ Import အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ကတိဝန်ခံချက် အစားအသောက်တင်သွင်းသူများသည် အစားအသောက်အရည်အသွေးအား အာမခံကြောင်းခံဝန်ကတိအား ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာနသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Import အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန