လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း

Last Updated: 2022-05-10 09:40:03

စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/1