ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများအတွက်သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း

ကဏ္ဍ Transit
ပုံ ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများအတွက်သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း
အကျဉ်းချုပ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း
အကြောင်းအရာ

အဆင့် (၁)

ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ တင်သွင်းလိုသူအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့အောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည် ပုံစံ (၆) နှင့်တကွ ဖော်ပြပါ စာရွက် စာတမ်းများအားတင်ပြရပါမည်-

(၁)     လျှောက်ထားသူ၏ ကုမ္ပဏီ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း

(၂)     လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် သို့မဟုတ် ပတ်စ်ပို့ မိတ္တူ

(၃)     တင်သွင်းမည့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း တံဆိပ်အမှတ်အသား၊ အရေအတွက်၊ အလေးချိန်ပမာဏ၊ အမျိုးအမည်

(၄)     ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးပုံ၊ အထုပ်အရေအတွက်

(၅)     တင်သွင်းမည့်နေ့ရက်၊ ဆိုက်ရောက်မည့်နေ့ရက်၊ အကောက်ခွန်ဆိပ်ကမ်း၊ အကောက်ခွန်လေဆိပ်၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၊ ခရီးစဉ်အဆုံးကုန်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမည့်နေရာ

(၆)     ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်မည့် သင်္ဘော၊ လေယာဉ်၊ ရထား၊ မော်တော်ယာဉ်

(၇)     တဆင့်တင်သွင်းမည့် တစ်ထောက်ရပ်နားမည့် ပြည်ပနိုင်ငံအမည်၊ နေ့ရက်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်နှင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

(၈)     ငွေပေးချေမှုစနစ်

(၉)     တင်သွင်းမည့်အကြိမ်

အဆင့် (၂)

ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (SCCPC) အနေဖြင့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးနည်းဥပဒေနှင့်အညီ လျှောက်လွှာများအား စိစစ်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်မှန်ကန်မှုမရှိသော စာရွက်စာတမ်းများအား (SCCPC) က တင်သွင်းသူထံ အမှန်ပြန်လည်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် (၃)

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးတင်ပြလာသော စစ်ဆေးမှုရလာဒ်များပေါ်မူတည်၍ (SCCPC) မှ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ပုံစံ (၈) အားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်တင် သွင်းသူမှ (SCCPC) တွင် ထောက်ခံစာအားသွားရောက်ထုတ်ယူပြီး တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင် (ပါမစ်)အား စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနရှိ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် (၄)

ကုန်စည်များတင်သွင်းလိုသူသည် ဖော်ပြပါစာရွက်၊ စာတမ်းများအား ကုန်မတင်သွင်းမီ (SCCPC) သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)     ကုန်အမှာစာ၊ကုန်တင်စာရင်း၊ ကုန်တင်စာရွက်စာတမ်း

(၂)     လျှောက်ထားသူအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ

(၃)     ပစ္စည်းမှာယူသူဖော်ပြနိုင်ပါက မှာယူသူ၏ အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

(၄)     အရောင်းအ၀ယ်ပဋိညာဉ်၊ သဘောတူညီချက်

(၅)     တင်ပို့သည့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း၏ အမျိုးအမည်၊ တံဆိပ်အမှတ်အသား၊ အရေ အတွက်၊ အလေးချိန်ပမာဏ

(၆)     ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးပုံ၊ အထုပ်အရေအတွက်

(၇)     တင်သွင်းမည့်၊ ဆိုက်ရောက်မည့်နေ့ရက်၊ အကောက်ခွန်ဆိပ်ကမ်း၊ အကောက်ခွန် လေဆိပ်၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၊ ခရီးစဉ်အဆုံးကုန်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမည့်နေရာ

(၈)     တဆင့်တင်သွင်းမည့် တစ်ထောက်ရပ်နားမည့် ပြည်ပနိုင်ငံအမည်၊ နေ့ရက်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်နှင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းအမည်

(၉)     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင် (ပါမစ်)၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၀၄) အပိုဒ် ၁၇၊ ၁၈ အရထုတ်ပေးသည့် ထောက်ခံစာနေ့ရက်နှင့်နံပတ်

(၁၀)   ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်မည့် သင်္ဘော၊ လေယာဉ်၊ ရထား၊ မော်တော်ယာဉ်

(၁၁)   တင်သွင်းမည့်အကြိမ်အရေအတွက်

အဆင့်(၅)

ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာပြီး ဆိပ်ကမ်းဆိုက်ရောက်သည်နှင့် ကုန်တင်သွင်းလာသူအနေဖြင့် ဖော်ပြပါစာရွက်၊ စာတမ်းများအား အကောက်ခွန်ဌာနသို့သွင်း ကုန်ကြေငြာလွှာဖွင့်ရန် တင်ပြရပါမည်။

(၁)    ထိန်းချုပ်ဓာတုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ ထောက်ခံချက်စာနှင့်တကွ ယင်းကော်မတီသို့တင်ပြသည့် သင်္ဘောမတင်မီ ကြိုတင်စစ်ဆေးချက်လက် မှတ်(Pre-Shipment Inspection Certificate) နှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပဋိညာဉ်၊ သဘောတူညီချက်များကိုတင်ပြရမည်။

(၂)     သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်

(၃)     သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်

(၄)     ကုန်ပို့လွှာ

(၅)     ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးစာရင်း

(၆)     ကုန်တန်ဖိုးငွေပေးချေမှုအထောက်အထား

(၇)     ကုန်တန်ဖိုးစာရင်း

(၈)     ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်ပင်ရင်းနိုင်ငံ၊ သက်သေခံလက်မှတ်

အဆင့် (၆)

ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကိုပြည်ပမှတင်သွင်းသူသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိနိုင်ရန်ပုံစံ(၉)ကိုအသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် လျှောက်ထားပြီးချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ  စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၇)

စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အဖြေအောင်မြင်ပါက ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ပုံစံ (၁၀) ကို လျှောက်ထားသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူ သည်ဓာတုပစ္စည်းများကို သယ်ယူခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာလျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ် တစ်ခုလုံးသည် အချိန်(၂) ပတ်မှ (၄) ပတ်အထိ ကြာနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူထံမှ အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။

မှတ်ချက်။      ထိန်ချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းသူမှ အောက်ပါ အချက်များအား လိုက်နာရပါမည်-

(၁)     ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးပြီး တံဆိပ်အမှတ်အသားများကို ကပ်ထားရမည်

(၂)      ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူ ထုတ်ပေးထားသော ထောက်ခံချက်၊ လိုင်စင် (သို့မဟုတ်) ပါမစ်မိတ္တူတစုံစီပါရှိရမည်။

(၃)     ပြည်တွင်းပြည်ပမှအခွင့်အာဏာရှိသူ (သို့မဟုတ်) တာဝန်ရှိသူ၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမည်။

(၄)     ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့် (၅) ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန်ရှိပါက ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ် ရေးအဖွဲ့သို့ စောလျင်စွာတင်ပြရမည်။

(၅)   လမ်းခရီးတွင် အကြောင်းတခုခုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ လိုအပ်သည်ထက် ပို၍လျော့နည်းခြင်းဖြစ်ပါက ထိန်းချုပ်ဓာတု ပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။

(၆)    ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြချက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို အနည်းဆုံး(၂)နှစ် ထိထိန်းသိမ်းထားရှိရပါမည်။

 

 

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပြည်တွင်းတွင် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 82.96kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 83.89kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ထားရှိပြီး လက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 82.52kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း သိုလှောင်ထားရှိပြီး လက်လီဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 82.85kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 81.56kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို လက်ဝယ်ထားပြီး အသုံးပြုခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း Myanmar 82.06kB file_downloadဒေါင်းလုပ်

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း   ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း Import ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန