တိရိစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ နှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ တိရိစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ နှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် တိရိစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ နှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူခြင်း။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ နှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်(၁)

တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ နှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူရပါမည်။

(က) တင်သွင်းခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ။

(ဂ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် Meat & Bone Meal, Blood Meal and Plasma meal များအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)။

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(င) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(စ) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဇ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဈ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်နမူနာပစ္စည်း

(ည) ပုံစံ ၆

(ဋ) ပုံစံ ၂၆

(ဌ) ပင်ရင်းဒေသလက်မှတ်

(ဍ) တင်သွင်းလာသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် HACCP နှင့် GMP လက်မှတ်

(ဎ) ထုတ်ကုန်လိုင်စင်

(ဏ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုရလာဒ်

(တ) ဓါတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုမှုပြေစာ

(ထ) ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း

(ဒ) BL/Airway Bill

(ဓ) PC3 နယ်စပ်မှုတင်သွင်းမှုအတွက်

 

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပေးပို့ထားသောနမူနာ ပစ္စည်း များကို သတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်ကောင်း၊ ရောဂါပိုး (သို့) အဆိပ်အတောက် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သော ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက် ရရှိသော သူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်း ခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော ပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့ လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပို့လာသည့်နမူနာပစ္စည်းအား ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်ရန် ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက် စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် အတွက်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများနှင့်အတူ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့် တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော ပစ္စည်းများနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် လက်မှတ်မူရင်းနှင့်ရေးထိုးသူလက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသော ပစ္စည်းများ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွား/ကူးသန်းမှ ထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ် တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်သော ပစ္စည်းများအတွက် ရလာဒ်ကို ဌာနမှ (MACCS) မှတဆင့် ပေးပို့ပြန်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါး ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသော ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေး စခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုပစ္စည်းများကို တင်သွင်းလာသူမှ စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခ နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

  • ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် အချိန်ပြည့်တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည်။
  • တင်ပို့လာသော သတ်မှတ်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ နမူနာပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်၊ ဓါတု ဆေးဝါးများ၏ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ပေးရမည်။
  • တင်ပို့လာသော ကုန်ပစ္စည်းတို့တွင် ကျန်းမာကြောင်းအမှတ်တံဆိပ် (သို့မဟုတ်) စစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း အမှတ် တံဆိပ်များပါရှိရမည်။
  • သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါက တင်ပို့လာသော ပစ္စည်းများတို့ကို လျော်ကြေးမရှိ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တင်ပို့လာသည့်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း