တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရိစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊  တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရိစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရိစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊  တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရိစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်(၁)

တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများနှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါပူးတွဲစာရွက်စာတမ်း များနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က) တင်သွင်းခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ)   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ။

(ဂ)  တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသည့် Meat & Bone Meal, Blood Meal and Plasma meal များအတွက် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)။

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(င)  ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(စ)  ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဇ)   ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

(ဈ)   ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်နမူနာပစ္စည်း

(ည)  ပုံစံ ၆

(ဋ)   ပုံစံ ၂၆

(ဌ)   ပင်ရင်းဒေသလက်မှတ်

(ဍ)   တင်သွင်းလာသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် HACCP နှင့် GMP လက်မှတ်

(ဎ)   ထုတ်ကုန်လိုင်စင်

(ဏ)  တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်ဆေးဝါးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် တိရစ္ဆာန်ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေ

(တ)   ဓါတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုမှုပြေစာ

(ထ)   ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း

(ဒ)     BL/Airway Bill

(ဓ)    PC3 နယ်စပ်မှုတင်သွင်းမှုအတွက်

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှလျှောက်လွှာများအား ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာ များကိုလျှောက်ထားသူထံသို့ဌာနမှ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှလျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပေးပို့ထားသောနမူနာပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသောအရည်အသွေးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်း ကောင်း၊ ရောဂါပိုး (သို့) အဆိပ်အတောက်ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များကို ဌာနမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိ သောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ် သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်) နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာသောပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန် အတွက်အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပို့လာသည့်နမူနာပစ္စည်းအား ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်ရန် ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်စာ ရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့် တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသောပစ္စည်းများနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးကျန်းမာရေးထောက် ခံချက်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် ရေးထိုးသူလက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသောပစ္စည်းများ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွား /ကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်သော ပစ္စည်းများအတွက်ရလာဒ်ကို ဌာနမှ (MACCS) မှတဆင့်ပေးပို့ပြန်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောပစ္စည်းများကိုစစ် ဆေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းလာသူမှ စစ်ဆေးခ၊ဓါတ်ခွဲခန်းခနှင့် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်များအတွက် ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

  • ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် အချိန်ပြည့်တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည်။
  • တင်ပို့လာသော သတ်မှတ်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ နမူနာပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်၊ ဓါတုဆေးဝါးများ၏ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက်ဓာတ်ခွဲ ခန်းသို့ပေးပို့ပေးရမည်။
  • တင်ပို့လာသော ကုန်ပစ္စည်းတို့တွင် ကျန်းမာကြောင်းအမှတ်တံဆိပ် (သို့မဟုတ်) စစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း အမှတ်တံဆိပ်များပါရှိရမည်။

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါက တင်ပို့လာသောပစ္စည်းများတို့ကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း၊ တင်ပို့လာသည့်နိုင်ငံ သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း