မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း

ကဏ္ဍ Import/Export
ပုံ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း
အကျဉ်းချုပ် အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီမှ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီတွင်လျှောက်ထားခြင်း။
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ


 အဆင့် (၁)
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ Website (mairs.doa.gov.mm) တွင် account Registration ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ Website (mairs.doa.gov.mm) တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ် ပါသည်။ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် သီးနှံအုပ်စုတစ်ခုချင်းအသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီးသောမျိုးများကိုသာ (မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် လျှောက်ထားရသောမျိုးများမှလွဲ၍)လျှောက်ထားရပါမည်။ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါက အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(၂၀၁၆)၊ ပုံစံ(၈)အရ-
 -မျိုး၏ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
 -အပင်မျိုးမွေးမြူသူ/အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူ/အဖွဲ့အစည်း၏သဘောထားမှတ်ချက်
 -ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ (ရှေ့/နောက်)(အဆင့်(၃)(ဃ) ပါ အချက်များအတိုင်း)။
အဆင့် (၂)
လျှောက်လွှာများကို Website (mairs.doa.gov.mm) ဖြင့် လက်ခံပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ ကို စိစစ်ပေးပါသည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများအား လျှောက်လွှာရှင်ထံသို့ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်အတွက် အကြောင်းကြားစာ (Notofocation for Modification) ပေး ပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိသော လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ နေပြည်တော်ရှိ  မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၏ အကောင့် (MD-012058) သို့ လိုင်စင်ခပေးသွင်းစေပြီး မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကော်မတီမှလိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။

သီးနှံအုပ်စုများအလိုက် လိုင်စင်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်ခနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခတို့ကို အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။

စဉ်

သီးနှံအုပ်စုအမည်

လိုင်စင်သက်တမ်း (နှစ်)

လိုင်စင်ခ (ကျပ်)

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ (ကျပ်)

လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု

၃၀၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၀

ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု

၃၀၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၀

စက်မှုသီးနှံအုပ်စု

၃၀၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀

 မှတ်ချက်။       ။လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်-
(က)     မျိုးစေ့ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သောနည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ခ)       လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ဂ)      မျိုးစေ့ကို မျိုးစေ့စိုက်ခင်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းတွင် သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှု ကိုခံယူရမည်။
(ဃ)     မျိုးစေ့ထုတ်ပိုးထားသော သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းထားသောပစ္စည်းပေါ်တွင် အောက်ပါအချက်များကို မှန်ကန်စွာဖော်ပြရမည်-
            (၁)        ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
            (၂)        မျိုးအမည်
            (၃)        မျိုးစေ့အလေးချိန် သို့မဟုတ် ပမာဏ
            (၄)        မျိုးစေ့အရည်အသွေး
            (၅)       သုံးစွဲရန်အညွှန်းစာ
            (၆)       သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ
            (၇)       လိုင်စင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ
            (၈)       မျိုးစေ့အရည်အသွေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံကြောင်းဖော်ပြချက်
                       ၈(က) မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ၏အသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံ တင်လက်မှတ် ရရှိထားသော မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်း၏ ထောက်ခံချက်  
                         
     (၉) မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် အခြားအချက်အလက်များ (ဥပမာ-မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နံပါတ်၊ ဆက်သွယ် ရန်လိပ်စာ၊မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးသည့် ရက်စွဲ)    
              
(င)     လိုင်စင်ရရှိသူသည် မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုခံယူပြီးသော မျိုးစေ့ကိုသာ ဖြန့်ဖြူးရမည်။
(စ)    လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လိုလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း