မြေဩဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

ကဏ္ဍ Import/Export
ပုံ မြေဩဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း
အကျဉ်းချုပ် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများဖြစ်သည့် မြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်း/ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သိုလှောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်‌ လျှောက်ထားခြင်းများကို Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) (website: www.mairs.doa.gov.mm )တွင် online ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြေဩဇာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Landuse web portal (www.landusedivision.gov.mm ) တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဦးစွာမြေဩဇာမှတ်ပုံတင်‌လျှောက်ထားမည့်သူသည် www.mairs.doa.gov.mm တွင် Account Create ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

 မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေး သည့်ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

မြေဩဇာဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေဩဇာလုပ်ငန်းများစနစ်တကျရှိစေရန်

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

မြေဩဇာဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။ မြေဩဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ

(Form 1)

၂။ လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်

၃။ လျှောက်ထားသူ၏ (၁.၃ x ၁.၁ လက်မ) အရွယ် ကာလာဓာတ်ပုံ

၄။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်း (သို့မဟုတ်) အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း/စက်မှု လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၅။ မြေဩဇာထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

၆။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ၏ အရည်အသွေးအာမခံချက်

၇။ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ (အိတ်ပုံစံ) နှင့် မြေဩဇာနမူနာပုံစံ

၈။ တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS),
mairs.doa.gov.mm တွင် online စနစ်ဖြင့်လျှောက်ထားရမည်။

၁။ လိုအပ်သောအထောက်အထားများ စိစစ်ပြီးပါက မြေဩဇာနမူနာအား ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့၍ကျ သင့်သောဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှုန်းထားများကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းအမှတ် MD-013167 သို့ ပေးသွင်းရမည်။

၂။    ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာနှင့် ဇီဝမြေဩဇာများအတွက် သီးနှံ တစ်ရာသီစမ်းသပ်ကွက် (Field Trial Test) ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။    ဒု-တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးဆောင်သော စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက ထုတ်လုပ်ပုံနည်းစနစ်များ ကို စစ်ဆေးသည်။

၄။    မြေဩဇာဆိုင်ရာနည်းပညာအဖွဲ့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ် များကို စိစစ်ပြီးမြေဩဇာကော်မတီသို့ ထောက်ခံတင်ပြပါသည်။

၅။    မြေဩဇာကော်မတီမှ မြေဩဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များကိုစိစစ်၍ ထုတ်ပေးပါ သည်။

၆။    ဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှုး၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။

ကုန်ကျစရိတ်

- ထုတ်လုပ်မှတ်ပုံတင်ကြေး - ၆၀၀၀၀ ကျပ်

( နှစ်သက်တမ်း)

ကြာမြင့်ချိန်

- Solid fertilizer (Local producer) အတွက် ၃၆ ရက်
- Foliar Fertilizer (Local producer) အတွက် ၃၆ ရက် + သီးနှံတစ်ရာသီ

- မြေဩဇာဆိုင်ရာနည်းပညာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးနှင့် မြေဩဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးများအား ()လ တစ်ကြိမ် ကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။

- မြေဩဇာအလိုက်လိုအပ်သော အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ကွက် များဆောင်ရွက်ပြီးပါက အနီးစပ်ဆုံးမြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့နှင့် မြေဩဇာကော်မတီသို့ တင်ပြပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) mairs.doa.gov.mm

Onlineစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) mairs.doa.gov.mm

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

အတွင်းရေးမှူး၊မြေဩဇာကော်မတီ

ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေအမည်နှင့် အညွှန်းပုဒ်မ/အပိုဒ် နံပါတ်

မြေဩဇာဥပဒေနှင့်မြေဩဇာဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ။

ဥပဒေပုဒ်မ (၇)

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁) မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဤပုံစံ (၁) ကို အသုံးပြု၍ မြေသြဇာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းသူ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၃) ဤ ပုံစံ (၃) ကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းသူမှတ်ပုံတင်ကို မြေသြဇာ ကော်မတီတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၄) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ (၁) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ - ၄) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၆) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ ၆) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာလျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၈) ပြည်ပသို့ တင်သွင်းရန်အတွက်လိုအပ်သောထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ (၈) ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့လျှောက်ထားရမည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာ (ပုံစံ-၁၀) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ပုံစံ (၈) ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် နမူနာရယူသည့်ပုံစံ (ပုံစံ-၁၂) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၁) မြေသြဇာကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရန် ထောက်ခံချက်ရယူရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ မြေသြဇာနမူနာကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရေးအတွက် ဤပုံစံ (၁၁) ဖြင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၇) မြေသြဇာကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးပြီးနောက် မြေသြဇာအရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၇) ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက ထုတ်ပေးပါသည်။  Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၃) မြေသြဇာကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သို့လှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ပုံစံ (၁၃) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးအလို့ငှာ မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုလိုင်စင် (ပုံစံ-၁၄) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် ပုံစံ (၁၃) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုပါက စီးပွားရေးအလို့ငှာ မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ်  သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုလိုင်စင်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၅) မြေသြဇာကော်မတီက သတ်မှတ်သော အလေးချိန်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သည့် မြေသြဇာကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်းမန်နေဂျာထံ လျှောက်ထားရမည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၁၆) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းမန်နေဂျာသည် ပုံစံ (၁၅) ဖြင့် လျှောက်ထားလာမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍  လိုင်စင်ခွင့်ပြုပါက ပုံစံ (၁၆) ဖြင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။  License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့ မြေသြဇာ တင်ပို့သူ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၂) ဤ ပုံစံ (၂) ကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်ကို မြေသြဇာ ကော်မတီတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့ မြေသြဇာ တင်ပို့ရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၅) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ ၂ ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်ပသို့မြေသြဇာတင်ပို့ရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ ၅) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့မြေသြဇာတင်ပို့ရန် ထောက်ခံစာလျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၇) ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ (၇) ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့လျှောက်ထားရမည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ပသို့မြေသြဇာတင်ပို့ရန် ထောက်ခံစာ (ပုံစံ-၉) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ပုံစံ (၇) ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်ပို့ရန် ထောက်ခံစာကို ပုံစံ (၉) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန