အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်

ကဏ္ဍ Export
ပုံ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်
အကျဉ်းချုပ် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း
အကြောင်းအရာ

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ် ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ


အဆင့်(၁)                       
ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားသူသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်လွှာကိုရယူဖြည့်စွက်ပြီး တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည် မိမိတင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ တင်သွင်းရန်သတ်မှတ်ချက်/ လိုအပ်ချက် များအားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုးမွှားကင်းရှင်း ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အား လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးရမည်-
(၁)    တင်ပို့မည့်အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း ကိုယ်စားပြုနမူနာများ (မက်ထရစ်တန် ၁၀၀ လျှင်- ၁ ကီလို ဂရမ်) နှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
(၂) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အဆိပ်ငွေ့မှိုင်းတိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ပိုးသတ်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း) ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
(၃)    တင်ပို့သူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ Letterhead ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပါရှိရမည်။
(၄)    ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်း မှတ်ပုံတင်ထားရှိရမည်။
(၅)    သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ တရားဝင်ထောက်ခံချက်နှင့် သစ်အတိုင်းစာရင်းပါရှိရမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့လိုသူသည် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို သင်္ဘောမတင်မီ ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်။
အဆင့်(၂)
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ လျှောက်လွှာများအားလက်ခံရရှိပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးမှူးအချို့မှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း မျက်မြင်စစ်ဆေးမှုပြုခြင်း၊ လျှောက်လွှာအား တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည်။ စစ်ဆေးရေးမှူးမှ ပေးပို့ထားသော ကိုယ်စားပြုနမူနာအား ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း မျက်မြင်စစ်ဆေးမည်။ လိုအပ်လျှင် တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ ကိုယ်စားပြုနမူနာ အားဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ပြီးစစ်ဆေးမည်။
အဆင့်(၃)
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအား ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားပြုနမူနာတွင် ပိုးမွှားများတွေ့ရှိပါက လျှောက်လွှာအားပယ်ချမည်ဖြစ်ပြီး ဌာနမှ တင်ပို့မည့်သူအား အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပိုးမွှားကင်းရှင်းပါက ဌာနမှတင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်(၄)
တင်ပို့မည့်သူသည် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ တင်ပို့ခွင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို သွားရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်း လက်ခံပြီးချိန်မှ (၃) ရက် (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ကြာမြင့်နိုင်သည်။ တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးရမည့် ပိုးမွှားများအတွက် စစ်ဆေးရန် ကြာမြင့်ချိန် (၂) ရက် + ပုံမှန်ကြာမြင့်ချိန် (၃) ရက်= (၅) ရက်ဖြစ်ပြီး၊ ရောဂါများအတွက် စစ်ဆေးရန် ကြာမြင့်ချိန် (၇) ရက် + ပုံမှန်ကြာမြင့်ချိန်(၃) ရက် = (၁၀) ရက် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ခံချက်တစ်စောင်အတွက် ကျသင့်ငွေမှာ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။


မှတ်ချက်- အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါပြန့်ပွား မှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု (ရုံးချုပ်) နှင့် နယ်စပ်စစ်ဆေး ရေးစခန်းများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်လွှာ (PC) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို  ဤ လျှောက်လွှာပုံစံ (PC) ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ လျှောက်ထားရမည်။ Export စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (PC) မှန်ကန်ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများအတွက် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသည် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (PC) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Export စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန