ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်လွှာ (PC)

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို  ဤ လျှောက်လွှာပုံစံ (PC) ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ လျှောက်ထားရမည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-06 17:11:56

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်