တင်သွင်းပိုးသတ်ဆေးများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ချက်

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (ပုဒ်မ ၃၀၊ က နှင့် ဍ) သည် တင်သွင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုန်စည်များအပေါ် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိ ပစ္စည်းများရောက်ရှိလာပြီးနောက် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၏ စစ်ဆေးမှုကို မပျက်မကွက်ခံယူရမည်။ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေအား စစ်ဆေးရေးမှူးက လာရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည့်အပြင် လိုအပ်သည့် အကူအညီများကိုလည်း ပေးရမည်။ရည်ရွယ်ချက်မှာ စားသုံးသူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 1991-08-07
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၅၀၊ က
နည်းပညာကုဒ်
ယူအမ်ကုဒ် B84 - Inspection requirement
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-14 17:14:06

ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် ကဏ္ဍ
ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 2019 Regulation
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်သွင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားခြင်း။ Import
ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တွင် လျှောက်ထားခြင်း Import/Export
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
2801100000 - Chlorine
2801200000 - Iodine
2801300010 - - - - - - Flourine
2801300020 - - - - - - Bromine
2802000000 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur.
2803002000 - Acetylene black
2803004100 - - Of a kind used for rubber processing
2803004900 - - Other
2803009000 - Other
2804100000 - Hydrogen
2804210000 - - Argon
2804290000 - - Other
2804300000 - Nitrogen
2804400000 - Oxygen
2804500000 - Boron; tellurium