အစားအသောက်ကုန်စည်များအတွက် ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၈၊ အပိုဒ် ၁၈) သည် ကုန်စည်များစစ်ဆေးအတည်ပြုမှုအတွက် လိုအပ်သည့် ထုပ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ အစားအသောက် ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်သူသည် အစားအသောက်အရည်အသွေး အာမခံခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်ကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန်၊ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အစားအသောက်ကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ အစားအသောက်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများကို စနစ်တကျကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 1997-03-03
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇
နည်းပညာကုဒ်
ယူအမ်ကုဒ် A13 - Systems Approach
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-01-29 09:01:06

ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် ကဏ္ဍ
အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ Law
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာန (FDA) တွင်လျှောက်ထားခြင်း Import
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Import
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
0306111000 - - - Smoked
0306121000 - - - Smoked
0306912100 - - - - Smoked
0306912900 - - - - Other
0306913100 - - - - Smoked
0306913900 - - - - Other
0306922100 - - - - Smoked
0306922900 - - - - Other
0306923100 - - - - Smoked
0306923900 - - - - Other
0306932100 - - - - Smoked
0306932900 - - - - Other
0306933000 - - - Other
0306942100 - - - - Smoked
0306942900 - - - - Other