တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ရယူရန် (အသားနှင့် ထွက်ကုန်)

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၁၊ ပုဒ်မ ၃(ခ)၊ အခန်း ၂၊ ပုဒ်မ ၁၂ (ခ)) သည် တင်သွင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် တင်သွင်းကုန်စည်များအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လိုအပ်ကြောင်းဖောပြထားပါသည်။ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများကို တင်သွင်းလိုသူသည် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် တင်သွင်းမည့် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ကူးစက် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက်ကို တင်ပြရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိရစ္ဆာန်များ ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ဖြစ်ပွားသည့်အခါ စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2005-04-07
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃ (ခ)
နည်းပညာကုဒ် A83
ယူအမ်ကုဒ် A83 - Certification requirement
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-09-19 11:24:35

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ အတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ Import
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
0206900000 - Other, frozen
0207110000 - - Not cut in pieces, fresh or chilled
0207120000 - - Not cut in pieces, frozen
0207130000 - - Cuts and offal, fresh or chilled
0207141000 - - - Wings
0207142000 - - - Thighs
0207143000 - - - Livers
0207149100 - - - - Mechanically deboned or separated meat
0207149900 - - - - Other
0207240000 - - Not cut in pieces, fresh or chilled
0207250000 - - Not cut in pieces, frozen
0207260000 - - Cuts and offal, fresh or chilled
0207271000 - - - Livers
0207279100 - - - - Mechanically deboned or separated meat
0207279900 - - - - Other