အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ အတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ အတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့်(၁)

အသားနှင့် တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က) တင်သွင်းခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ။ ယင်းတင်သွင်းမည့်အသားအရည်အသွေး၊ သိုလှောင်မှုနှင့်ရောင်းချမှုဆိုင်ရာတည်နေရာနှင့် ဇီဝကျန်းမာရေးအဆင့်

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)။ ကြက်သား၊ ဘဲသားနှင့် ကြက်ဆင်အသားများဖြစ်ပါက တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ ကြက်၊ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကင်းစင်ကြောင်းတင်ပြရမည်။

(ဂ) တင်သွင်းလာသည့်အမျိုးအစားအလိုက် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏HACCP and GMP လက်မှတ်

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အောက်ရှိ အသားစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှထောက်ခံချက်

(ဆ)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

(ဇ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်နမူနာပစ္စည်း

(စျ) ပုံစံ ၆

(ည) ပုံစံ ၂၆

(ဋ) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီးစာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာ များကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ် သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပေးပို့ထားသောနမူနာ တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေးနှင့်ကိုက် ညီမှုရှိစေရန်လည်းကောင်း၊ ရောဂါပိုး(သို့)အဆိပ်အတောက်ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောဓါတ်ခွဲစစ် ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များကို ဌာနမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက် ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း(သို့မဟုတ်) နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာသော အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို သွင်းကုန် ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပို့လာသည့်နမူနာပစ္စည်းအား ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်ရန်ပို့ဆောင် ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး စနစ် (MACCS) မှတဆင့် တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသောအသား၊ တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လက်မှတ်မူရင်းနှင့်ရေးထိုးသူလက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသော အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွား/ကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ် တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်သော အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက် “Agree” ရလာဒ်ကို ဌာနမှ (MACCS) မှတဆင့် ပေးပို့ပြန်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်(Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှတင်သွင်းလာ သောအသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းလာသူမှ စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် (တိရိစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း တစ်တန်လျှင် (၁၅၀၀) ကျပ်နှင့်ပြုပြင်ထား သောအသားခြောက် တစ်တန်လျှင် (၄၀၀၀) ကျပ်နှုန်း) ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။ ၁။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင် အောက်ပါအထောက်အထားအချက်အ လက်များပါရှိရမည်။

အမဲသားနှင့်ဆိတ်သား

၁။ တင်ပို့သော မူလနိုင်ငံသည် Rinderpest နှင့် Bovine Spongiform Encephalo -pathy စသည့်ရောဂါများ ကင်းရှင်းသောဒေသဖြစ်ရမည်။

၂။ တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ (သို့မဟုတ်) ဇုန်တို့သည် ခွာနာလျှာနာ ရောဂါ (FMD) ကင်းရှင်းသော ဒေသများဖြစ်ရမည်။

၃။ မတင်ပို့မီလွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်း ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေညာထားသည့်နိုင်ငံရှိ မွေးမြူရေးခြံများနှင့်သားသတ်လုပ်ငန်း အဆောက် အဦများဖြစ်ရမည်။

၄။ တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေညာထားသည့်နိုင်ငံများရှိ သားသတ်ရုံသို့မပို့မီ အနည်းဆုံး (၄)လ ကြိုတင်မွေးမြူထားရှိသော တိရစ္ဆာန်များမှဖြစ်ရမည်။

၅။ တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများသည် သားသတ်ရုံ၌ သားမသတ်မီနှင့်သားသတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်အပြင် ကူးစက် ရောဂါများကင်းရှင်းရမည်။

၆။ တင်ပို့လာသော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်ပြည့်တာဝန်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်၌ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရမည်။ တင်ပို့ချိန်ရောက်သည်အထိထုတ်လုပ်မှု၊ ထုပ်ပိုးမှုစသည်များ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ရောဂါနှင့်ကူးစက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရေးအတွက် သန့်ရှင်း၍ကျန်းမာ ရေးနှင့်ညီညွတ်စေရန် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ တင်ပို့လာသော အသားနှင့်အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် စားသုံးသူလူအများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ကြာရှည်စွာ သိုလှောင်နိုင်ရန်နှင့် အနံ့အရသာ ပိုမိုကောင်းစေရန်အတွက် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းရောစပ်ခြင်းမရှိစေရ။

၈။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့်အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ နမူနာပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်၊ ဓာတုဆေးဝါးများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။

၉။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို မတင်ပို့မီအချိန် (၃)လထက်ကျော်လွန်၍ အေးခဲအခန်းတွင် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိရ။

၁၀။ တင်ပို့လာသော   အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်း တို့တွင်ကျန်းမာကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်(သို့မဟုတ်) အသားစစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း အမှတ်တံဆိပ်များ ပါရှိရမည်။

ကြက်သား

၁။ တင်ပို့မည့်မူလနိုင်ငံသည်မတင်ပို့မီ (၆) လအတွင်း အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေး (HPAI) ကင်းရှင်းသောနိုင်ငံဖြစ်ရမည်။

၂။  တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် Fowl Plague နှင့် Salmonella Pullorum စသည့် ရောဂါများကင်းရှင်းသောဒေသဖြစ်ရမည်။

၃။ တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော (၆)လကြာကာလအတွင်း၌ Avian Encephalomyelitis, Egg-Drop Cyndrome (EDS), Parvo Virus Infection Infectious Anaemia နှင့် Ornithosis စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများ ကင်းရှင်းသောဒေသဖြစ်ရမည်။

၄။ မတင်ပို့မီ လွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်း ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေညာထားသည့်နိုင်ငံရှိ မွေးမြူရေးခြံများနှင့်သားသတ်လုပ်ငန်းအဆောက် အဦများဖြစ်ရမည်။

၅။ တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများသည် သားသတ်ရုံ၌ သားမသတ်မီနှင့်သားသတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်အပြင် ကူးစက် ရောဂါများကင်းရှင်းရမည်။

၆။ တင်ပို့လာသော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်ပြည့်တာဝန်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်၌ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရမည်။ တင်ပို့ချိန်ရောက်သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်ပိုးမှု စသည်များဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ရောဂါနှင့်ကူးစက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရေးအတွက် သန့်ရှင်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေရန် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် စားသုံးသူလူအများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ကြာရှည်စွာသို လှောင်နိုင်ရန်နှင့် အနံ့အရသာပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းရောစပ်ခြင်းမရှိစေရ။

၈။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ နမူနာပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်၊ ဓာတုဆေးဝါးများနှင့်ရောဂါပိုးမွှား များပါဝင်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။

၉။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့သည် မတင်ပို့မီအချိန် (၃)လထက်ကျော်လွန်အေးခဲထားသော ပစ္စည်းများမဖြစ်စေရ။

၁၀။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့တွင် ကျန်းမာကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်(သို့မဟုတ်) အသားစစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း အမှတ်တံဆိပ်များပါရှိ ရမည်။

၁၁။ တင်သွင်းရာနိုင်ငံသို့ဆိုက်ရောက်ပါက အသားနှင့်အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့မှ နမူနာပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်) တင်ပို့သူမှကျခံရမည်။

၁၂။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါက တင်ပို့လာသောအသားနှင့်အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ကိုလျော် ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း၊တင်ပို့လာသည့်နိုင်ငံသို့ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

ဝက်သား

၁။ တင်ပို့သော မူလနိုင်ငံသည် Rinderpest, African Swine Fever, Enteroviral Encephalomyelitis နှင့် Swine Vesicular Disease ကင်းရှင်းသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ရမည်။

၂။ တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ(သို့မဟုတ်) ဇုန်တို့သည် ခွာနာလျှာနာရောဂါ (FMD) နှင့် ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါ (PRRS) ကင်းရှင်းသောဒေသများ ဖြစ်ရမည်။

၃။ မတင်ပို့မီ လွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်း ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေညာထားသည့်နိုင်ငံရှိ မွေးမြူရေးခြံများနှင့် သားသတ်လုပ်ငန်းအဆောက် အဦများဖြစ်ရမည်။

၄။ တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေငြာထားသည့်နိုင်ငံများရှိ သားသတ်ရုံသို့မပို့မီ အနည်းဆုံး(၄)လ ကြိုတင်မွေးမြူထားရှိသောတိရစ္ဆာန်များမှဖြစ်ရမည်။

၅။ တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများသည် သားသတ်ရုံ၌ သားမသတ်မီနှင့်သားသတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်အပြင်ကူးစက် ရောဂါများကင်းရှင်းရမည်။

၆။ တင်ပို့လာသော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်ပြည့်တာဝန်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်၌ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရမည်။ တင်ပို့ ချိန်ရောက်သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်ပိုးမှုစသည်များဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ရောဂါနှင့်ကူးစက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရေးအတွက် သန့်ရှင်း၍ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်စေရန် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် စားသုံးသူလူအများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ကြာရှည်စွာသို လှောင်နိုင်ရန်နှင့် အနံ့အရသာပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းရောစပ်ခြင်းမရှိစေရ။

၈။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ နမူနာပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်၊ ဓာတုဆေးဝါးများနှင့်ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင် မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။

၉။ တင်ပို့လာသော အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့သည် မတင်ပို့မီ အချိန် (၃)လထက် ကျော်လွန်အေးခဲထားသောပစ္စည်းများမဖြစ်စေရ။

၁၀။ တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့တွင် ကျန်းမာကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်(သို့မဟုတ်) အသားစစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း အမှတ်တံဆိပ်များပါရှိ ရမည်။

၂။ တင်သွင်းရာနိုင်ငံသို့ဆိုက်ရောက်ပါက အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့မှ နမူနာပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သူမှကျခံရမည်။

၃။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါက တင်ပို့လာသောအသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို လျော်ကြေးမရှိဖျက် ဆီးခြင်း၊ တင်ပို့လာသည့်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

 

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း