အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၄) အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၂၄/၂၀၂၁ အရ ထိန်းချုပ်အစားအသောက်ဖြစ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဘူးသွင်းသောက်ရေသန့်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်တံဆိပ်ပါ စားသုံးဆီဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်သူလိုက်နာရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် အမျိုးသားအစားအသောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၂၄/၂၀၂၁ အရ ထိန်းချုပ်အစားအသောက်ဖြစ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဘူးသွင်းသောက်ရေသန့်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်တံဆိပ်ပါ စားသုံးဆီဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်သူလိုက်နာရန် အမိန်အား ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက် နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၄) ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2024-03-04
ဥပဒေ အမျိုးအစား Order
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2024-05-14 07:42:37

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ