အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၇/၂၀၂၄) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၁၉) ကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပုဒ်မ ၄၆၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၁၉) ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့်အား အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၇/၂၀၂၄) ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2024-03-26
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2024-07-09 07:26:16

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ